مدیر گروه دکتر سوسن حیدر پور دکترای تخصصی بهداشت باروری از دانشگاه شهید بهشتی

 

 مدیر گروه دکتر سوسن حیدر پور  دکترای تخصصی بهداشت باروری از دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر سوسن حیدر پور

اعضا گروه سرکار خانم مژگان خلیلی

سرکار خانم مژگان خلیلی تحصیلات: کارشناس ارشد مامایی/ مربی

 

خانم خلیلی

اعضا گروه سرکار خانم پریچهر نوری

اعضا گروه سرکار خانم پریچهر نوری

اعضا گروه لیدا منتی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

لیدا منتی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

سرکار شمسی پرویزی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

سرکار شمسی پرویزی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

 

 

 

سرکار خانم عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه