معرفی مسئول تحصیلات تکمیلی


عکس آقای رضایی           مسئول تحصیلات تکمیلی : جهانگیر رضایی

                                عضو هیئت علمی دانشگاهشرح وظایف مدیر تحصیلات تکمیلیشرح وظایف مدیر تحصیلات تکمیلی

معرفی رشته ها

رشته های کارشناسی ارشد:

1- کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

2- کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

3- کارشناسی ارشد روان پرستاری

4- کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی