معرفی مسئول تحصیلات تکمیلی

  مسئول تحصیلات تکمیلی : دکتر رستم جلالی

   دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه               
         شرح وظایف مدیر تحصیلات تکمیلیشرح وظایف مدیر تحصیلات تکمیلی


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ ۱۱:۴۳

معرفی رشته ها

رشته های کارشناسی ارشد:

1- کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

2- کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

3- کارشناسی ارشد روان پرستاری

4- کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ ۱۱:۲۳