اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

اعضای کمیته تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر مرضیه کبودی

آقای دکتر رستم جلالی

آقای دکتر علیرضاخاتونی

آقای جهانگیر رضایی 

آقای دکتر امير جلالی

خانم فرانک جعفری

خانم اعظم باخته