معاون آموزشی و پژوهشی

عکس  

 نام: احمد

نام خانوادگی: خشای

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

سمت: معاون آموزشی و عضو هیات علمی

 تلفن تماس: 38266429-083

  Email : 

 

شرح وظایف معاون آموزشی شرح وظایف معاون آموزشی