معاون آموزشی و پژوهشی

   

 نام: پروین

نام خانوادگی: عباسی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد پرستاری اطفال

سمت: معاون آموزشی و عضو هیات علمی

 تلفن تماس: 38266429-083

  Email : 

 

شرح وظایف معاون آموزشی شرح وظایف معاون آموزشی