آموزش مداوم جامعه پزشکی

برنامه های باز آموزی جهت کارشناسان وکارشناسان ارشد پرستاری و مامایی از مهر ماه 90 وبا هماهنگی مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی و دانشکده برگزار خواهد شد.

دبیر اجرایی: اردشیر جراحی کارشناس پرستاری مسئول سایت

شرح وظایف: برنامه ریزی برنامه های بازآموزی در طی سال با هماهنگی اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی و سایر دانشکده ها

عملکرد: اجرای  15برنامه بازآموزی برای پرستاران و ماماهای شاغل در استان کرمانشاه با محوریت دانشکده پرستاری و مامایی در سال 1396

آموزش مداوم برنامه زمان بندی آموزشهای مداوم شش ماهه اول 97

تاریخ بروزرسانی : ۱ خرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۰۵