برنامه ریز اداره آموزش

 

عکس حسینی   نام و نام خانوادگی: فرح ناز حسینی   

سمت مربوطه: رئیس اداره آموزش دانشکده – مسئول برنامه ریزی دانشکده

                                                                          تلفن :382798993-083

 

شرح وظایف برنامه ریز آموزش دانشکده.pdfشرح وظایف