سرپرست اداره آموزش

                                                                                                                              

                                                                           عکس حسینی                                                                                                                                                                                 نام و نام خانوادگی: فرح ناز حسینی   

سمت مربوطه: رئیس اداره آموزش دانشکده – مسئول برنامه ریزی دانشکده

 

                                                                          تلفن :382798993-083

 

شرح وظایف مسئول آموزششرح وظایف مسئول آموزش