کارشناسان آموزش

 تصویرنام و نام خانوادگی
سمت
شرح وظایف
 عکس حسینی  فرحناز حسینی
رئیس اداره آموزش
شرح وظایف مسئول آموزش
 عکس سرکار خانم پروین طاووسی 001.jpg
 پروین طاووسی
 کارشناس رشته کارشناسی پیوسته ناپیوسته مامایی و کارشناس ارشد مشاوره در مامایی شرح وظایف خانم پروین طاوسی.pdf

 عکس پاشایی
 ناهید پاشایی
 کارشناس رشته کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه - روانپرستاری و داخلی جراحی
 شرح وظایف خانم ناهید پاشایی.pdf
 عکس ارزه
 سوسن ازره
کارشناس رشته کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه- روانپرستاری و داخلی جراحی
 شرح وظایف.pdf
عکس تیمورپور  مهران تیمورپور
 مسئول واحد بایگانی
 شرح وظایف بایگانی اداره آموزش دانشکده.pdf