کارشناسان آموزش

 تصویر نام و نام خانوادگی
سمت
شرح وظایف
 عکس حسینی  فرحناز حسینی
رئیس اداره آموزش
شرح وظایف مسئول آموزش
 عکس سرکار خانم پروین طاووسی 001.jpg
 پروین طاووسی
 کارشناس رشته کارشناسی پیوسته ناپیوسته مامایی و کارشناس ارشد مشاوره در مامایی  شرح وظایف خانم پروین طاوسی.pdf

 عکس پاشایی
 ناهید پاشایی
 کارشناس رشته کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه - روانپرستاری و داخلی جراحی
 شرح وظایف خانم ناهید پاشایی.pdf


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۴۰