مسئول سایت

عنوان: مسئول سایت دانشکده                                                                                                                                 

نام و نام خانوادگی: اردشیر جراحی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

سابقه کار : 25 سال مسئول سایت