امور عمومی

  رئیس اداره امور عمومی: محمد کریم خاموشی

 

تلفن تماس 38279392-083

 شرح وظایف با هماهنگی معاون اداری - مالی

- نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

· صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

· سازماندهی فعالیتهای مربوطه وتقسیم کاروتعیین وظایف وحدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

· تعیین خط مشی و نظارت برحسن اجرای آن

· صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط

· نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط

· شرکت در کمیسیونها ، سمینارها و جلسات مختلف وتهیه گزارش لازم جهت استحضار مقام مافوق

تاریخ بروزرسانی : ۱۶ دی ۱۳۹۶ ۱۱:۴۰