چهارشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۵, ۱۵:۲۸
جستجو
 
Email

 e-mail

معاونت اداری و مالی

                              نام: فرزاد          نام خانوادگی: دستنبو                                                                  

                                                 آقای دژدار                                                        

     سمت: معاون اداری  و مالی دانشکده پرستاری و مامایی

                                           Email:fdastanboo@kums.a.ir

                           تلفکس:38279897-083


cv آقای دستنبوcv آقای دستنبو