خدمات

مسئول خدمات :

نام: محمد

نام خانوادگی: شکری

شرح وظایف :

1- نظارت بر انجام امور مربوطه به انتظامات
2- تعیین محل کار خدمتگزاران و تعیین ساعات کشیک نگهبانان
3- نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل تأمین روشنائی ، سوخت ، تلفن و ....
4- ثبت میزان سوخت و کارکرد اتومبیل ها در دفتر و تحویل به حسابداری و گرفتن کوپن بنزین وانجام امور مربوط به وسایل نقلیه
5- رسیدگی به تصادفات و تخلفات رانندگان و کلیه امور مربوط به تعمیرات تهیه بنزین و شماره گذاری اتومبیل ها
6- کنترل حضور و غیاب رانندگان ونگهبانان
7- نظارت برآورد هزینه و تعمیر وسائط نقلیه و صدور دستورات لازم به منظور تعمیر آنها
8- نظارت وبررسی تقاضاهای خریدوسائط نقلیه و لوازم یدکی آنها وتسلیم تقاضاها به اداره کارپردازی جهت خرید


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ دی ۱۳۹۶ ۱۱:۳۹